Tworzone ręcznie z miłością Tworzone ręcznie z miłością

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gulinka.pl – sklep internetowy działający pod adresem www.gulinka.pl, którego właścicielem i administratorem jest Stallion Software Marcin Jamrogowicz, działającym pod adresem Pułanki 16 a, 38-130 Frysztak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),NIP: 819-166-68-42, REGON: 365527115 , adres poczty elektronicznej: kontakt@gulinka.pl

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu

3. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Gulinka jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.

4. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie Gulinka jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

II. DEFINICJE

Adres pocztowy – imię i nazwisko, miejscowość wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy i numer nieruchomości lub lokalu

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gulinka.pl

Sprzedawca ​- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Stallion Software Marcin Jamrogowicz, Pułanki 16A, 38-130 Frysztak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 819-166-68-42, REGON 365527115.

Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.

III PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Gulinka wykonywane są ręcznie i stanowią produkty unikatowe wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie oferowanych w Sklepie Gulinka towarów, w tym również ich projektów i opracowań może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.

3. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Gulinka takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

IV OFERTA

1. Towary oferowane w Sklepie Gulinka są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu Gulinka zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

3. Oferowane towary są całkowicie nowe, szyte/ tworzone na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie Gulinka są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Gulinka.

5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Gulinka są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).

6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Gulinka nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

7. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.

8. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

V. ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Gulinka jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, kraj.

3. Klient składa zamówienie:

a. poprzez zaznaczenie odpowiedniego wybranego przez niego towaru na sklepie internetowym Gulinka,

b. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „PODSUMOWANIU” sposób dostawy oraz płatności,

c. wysyła formularz zamówienia do Sklepu Gulinka przez wybór pola „ZAMAWIAM I PŁACĘ” w formularzu zamówienia.

4. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu Gulinka Klient informowany jest o:

a. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,

b. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,

c. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.

5. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Klient może:

a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub

b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub

c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

8. Sklep GULINKA rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą:

a. cenę zamówionych towarów, oraz

b. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

9. Czas realizacji zamówienia wynosi 3-5 dni na terenie Polski i 14 dni na terenie Europy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.

10. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, z tym że Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z ust. 7 powyżej.

11. Po złożeniu zamówienia, Sklep Gulinka wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

– Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
– Płatność „Przelewy24”.
– Płatność za pobraniem

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII.  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi  w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujący sposób dostawy Produktu: Przesyłka pocztowa polecona bądź odbiór osobisty.

3. Odbiór osobisty następuje po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie i telefonie bądź emailu iż towar jest gotowy do odbioru. Klient ze sprzedawca dogadują się co do terminu odbioru osobistego.

4. Koszty wysyłki uzależnione są od wybranej opcji przez klienta:
a) Poczta Polska  – przedpłata – 7 zł
b) Poczta Polska za pobraniem – 18zł

5. Termin wysłania Produktu do Klienta następuje od zaksięgowaniu wpłaty klienta na koncie Sprzedajacego do 7 dni roboczych.

6. Płatność przelewem powinna nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

IX REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres:  Stallion Software Marcin Jamrogowicz, Pułanki 16A, 38-130 Frysztak lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@gulinka.pl

2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.

3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.

6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie Gulinka towary.

7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem Danych Osobowych jest Stallion Software Marcin Jamrogowicz z siedzibą w Pułanki 16A, 38-130 Frysztak. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Klient przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy kupna w sklepie internetowym. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.

 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądania, o których mowa w pkt 4, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

6. Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@gulinka.pl

7. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca. 

8. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa podmiotowi przetwarzającemu, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe lub operatorowi płatności.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: Stallion Software Marcin Jamrogowicz, Pułanki 16a, 38-130 Frysztak, NIP: 819-166-68-42

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@gulinka.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 665-526-396

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8-20.

XIII WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies.

Inspiracje Zobacz wszystkie
Co na prezent dla małej dziewczynki?
Co na prezent dla małej dziewczynki?
Kiedy zbliżają się pierwsze urodziny naszej pociechy, zaczynamy zadawać sobie proste pytanie: kiedy to zleciało? Dopiero co przynieśliśmy do domu małe pachnące niemowlę, które tuliliśmy dniem...
Czytaj dalej
Opaski na Chrzest Święty
Opaski na Chrzest Święty
Chrzest Święty to ważna uroczystość w życiu naszym oraz naszego dziecka. Pierwszy sakrament wymaga odpowiedniej i efektownej oprawy. Obecność najbliższych, prezenty i odświętne ubrania sprawiają,...
Czytaj dalej
Jak powstają nasze opaski?
Jak powstają nasze opaski?
Wszystkie opaski szyjemy ręcznie. Bazą opasek bezuciskowych jest specjalna, bezszwowa obręcz, do której manualnie doszywamy unikalne i ręcznie wykonane ozdoby. Nasza praca to nasza pasja! Tworzenie...
Czytaj dalej
Napisz do nas!